НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Варна

 

Център за заетост на хора с увреждания – гр. Варна

 
гр. Варна
ул. „Дрин” №31
Йордан Стефанов
Ел. поща: center_vn@abv.bg