НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Свиленград

 

Център за заетост на хора с увреждания – гр. Свиленград

 
гр. Свиленград
ул.„Септемврийци” №6
Панка Илиева Вангелова
Ел. поща: center_sv@abv.bg