НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Проекти и програми

НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ

Насърчителни мерки за работодателитепри наемане на лица с трайни увреждания

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди (чл. 52, ал.1 от ЗНЗ) ТУК.

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал.2 от ЗНЗ) ТУК.

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал.2 от ЗНЗ) ТУК.

 

Програми и проекти, в подкрепа на хората с увреждания:

Национална програма за заетост и обучение на хора с Трайни увреждания

Национална програма  “Асистенти на хора с увреждания”

 

Програми и проекти, предназначени за насърчаване на заетостта и повишаване на пригодността за заетост:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ" /затворена/

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Национална програма “Мелпомена”

Национална програма "Нова възможност за заетост"

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАБОТА 2013”

Проект "Професионалист"

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПОВИШЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ”

ПРОЕКТ "ШАНС ЗА УСПЕХ"

 

Програми и проекти, предназначени за насърчаване предприемачеството:

Национална ПРОГРАМА “Кредит без лихва за хора с увреждания” /затворена/

 

Програми и проекти, предназначени за младежи:

Програма “Старт на кариерата”

 

Програми и проекти, предназначени за преодоляване на регионалните различия:

Договор за заетост по регионални програми / ПРОЕКТИ