НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Регионален форум „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания” в гр. Ловеч

04.07.2013

Фотография

Регионалният форум „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания” в гр. Ловеч се проведе на 28 юни 2013 г. в залата на Община Ловеч.

Форумът се организира по проект „Равни възможности, реализация, развитие” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на форума беше да се обсъдят проблемите на заетостта на хората с увреждания, да бъдат представени мерки и програми, насърчаващи работодателите да наемат хора с увреждания, да се инициира диалог на местно ниво по темата на форума и участниците за споделят своя опит и практика в работата си.

Участие в работата на форума взеха зам.-кметовете на Община Ловеч инж.Пламен Петков и г-н Младен Младенов, представители на Областния информационен център в гр. Ловеч, представители на Българска стопанска камара – Ловеч, работодатели, неправителствени организации, ДСП – Ловеч и др.

Лектори на форума бяха Милена Гонева, която представи проекта, г-жа Елка Тодорова, ръководител на проекта, която направи кратък преглед на политиките по осигуряване на заетост за хора с увреждания, форми на заетост на хора с увреждания, насърчителни мерки за работодатели. Доц. Божидар Ивков, експерт по проекта, говори за очаквания и потребности на работодателите при наемане на хора с увреждания.

Беше изразена готовност от страна на Областен информационен център, гр. Ловеч да разпространи информация за проекта и относно мерки и програми за работодатели за осигуряване на заетост за хора с увреждания. Работодател от региона изрази желание за разкриване на подобна услуга в с. Дряново, където фукционира нейната фирма и да наема хора с увреждания на работа. Заместник кмета на общината заяви, че община Ловеч провежда последавателна социална политика по отношение на уязвимите групи в обществото и че със съдействието на ДБТ – Ловеч има наети лица с увреждания в общинската администрация.