НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

КАМПАНИЯ ЗА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

06.12.2013

Фотография

Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот.

Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си.

За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ние ПРЕДЛАГАМЕ законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.

А ВИЕ?

ПРОБЛЕМЪТ

Обикновено хората, които имат диагноза за психична болест или интелектуално затруднение, се приемат за по-неможещи и най-добрата „защита“, която често им се предлага, е поставянето им под запрещение. Последиците от това са далеч от идеята за свобода, закрила и грижа, която някой би могъл да вложи в подобен механизъм. Поставените под запрещение, независимо от своите желания и предпочитания:

  • нямат право да решават (къде да живеят, какво да правят с парите си) и някой друг моделира техния живот според своята преценка и интерес;
  • са лишени от правото да създадат семейство и да се женят;
  • в много случаи са заставени от близките си да живеят в институции до края на живота си.

Резултатът: много често поставянето на хората под запрещение ги изправя директно пред социална изолация, насилие и малтретиране в общността и в институциите; към 2012 г. от близо 7500 лица под запрещение 3500 са настанени за „грижа“ в специализирани институции, а там правото им на живот, свободен от изтезания и унижения, е отнето.

 

РЕШЕНИЕТО

Подкрепеното вземане на решения е сбор от механизми за подкрепа, насочена към лично упражняване на права, съобразно избора, волята и предпочитанията на човека в нужда.Подкрепеното вземане на решения се основава на следните житейски истини и ценности:

  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, има желания, предпочитания и воля;
  • Желанията, предпочитанията и волята винаги трябва да бъдат признавани и зачитани, независимо от проблемите в комуникацията;
  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, е способен да изгради връзки на доверие с друг човек;
  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, в определен момент има нужда от подкрепа при вземане на решения и я получава от хората, на които се доверява.

Подкрепеното вземане на решения се задейства за определено време и в конкретни сфери от живота, за които човекът среща затруднения да се справи абсолютно сам. Поради това то е ключът за овластяване и в същото време е предпазната мярка срещу подчиняването на живота на хората с увреждания на интересите, амбициите, страховете и представите на други хора.

http://www.equalrights.bcnl.org/