НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ПЪРВИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2014-2015 Г. Е ПРИЕТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

21.02.2014

Фотография

Правителството одобри първият по рода си План за действие по социална икономика за периода 2014-2015 г. Документът е приет в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. Той включва мерки, които ще повишат разпознаваемостта на социалните предприятия,ще допринесат за по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, ще подпомогнат достъпа им до финансиране, ще насърчат социалните иновации.

Заложените дейности са свързани с популяризиране на социалното предприемачество и добрите практики, разработване на методика за оценяване на социалното въздействие на социалните предприятия за повишаване на жизнения стандарт на целевите групи и въвеждане на инструменти за наблюдение на приноса им за подобряване на качеството на живот, утвърждаване на правила за въвеждане и прилагане на марката „продукт на социално предприятие”, изготвяне на предложения за въвеждане на допълнителни финансови инструменти и облекчения за предприятия от социалната икономика и др.