НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

СТАРТИРА НОВАТА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

17.03.2014

Фотография

Интересът към европейските образователни програми, между които програма „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“ и други, е толкова голям, че те се превъръщат и в образец на работещ инструмент за насърчаване на мобилността и образованието в цяла Европа. Като признание и продължение на високите резултати, постигнати от програмите, още на 1 януари 2014 г. стартира новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Тя ще разполага с 40% повече средства, или общо 14.774 млрд. евро, с които се очаква да се насърчи мобилността на над 4 млн. европейци, съобщава capital.bg.

Европейската комисия публикува Програмното ръководство на „Еразъм+“, както и Общата покана за кандидатстване. Има и примерни формуляри за кандидатстване, но в момента те могат да служат само като ориентир за подготовка, без да са легитимни за самото кандидатстване.

Какво ново

Нов момент в програма „Еразъм+“ е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS), обясняват от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Регистрацията е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.

Тя се осъществява в 3 стъпки:

1. Регистриране на потребителско име в единния портал

2. Вход в портала за участници с вашето потребителско име и парола

3. Регистриране на организацията и получаване на персонален идентификационен код. Той се издава само веднъж и е необходим при всяко кандидатстване на организацията.Европейската комисия е подготвила ръководство за регистрация.

Кой може да кандидатства

Всички публични или частни организации, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програмата „Еразъм+“. Сред потенциалните бенефициенти са и групи от млади хора, както и хората, които осъществяват работа с младежта. Институциите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел, както и за стратегически партньорства. Подаването на кандидатурите става след публикуването на Национална покана за кандидатстване на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Крайни срокове за кандидатстване

По програмата се насърчават общо 5 ключови дейности, като всяка от тях е с различен краен срок за кандидатстване:

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

Краен срок за кандидатстване: 17 март 2014 г.

Кандидатстването е отворено за училища, детски градини, професионални гимназии, ВУЗ-ове, които притежават сертификат за насърчаване на мобилността по програма „Еразъм+“, както и други образователни институции. Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта). Кандидатства се към ЦРЧР.

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2014 г.

В рамките на втората ключова дейност българските институции от областта на образованието, обучението и младежта имат възможност да участват в секторни и междусекторни стратегически партньорства. Дейността допринася за установяване на по-тясна връзка между образователните институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор, а също и за разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения.

Стратегическите партньорства целят подкрепа за разработването, обмена и прилагането на иновативни практики на институционално, местно, регионално, национално и европейско ниво. Кандидатства се към ЦРЧР.

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2014 г.

Третата ключова дейност има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите членки. Българските образователни институции ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри практики от европейските мрежи и инструменти в областта, като участват в различни национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни изследвания, както и пилотни обучения за прилагане на иновации.

Действия „Жан Моне“

Краен срок за кандидатстване: 26 март 2014 г.

Кандидатства се към Изпълнителната агенция по образование, аудио-визия и култура към Брюксел на базата на публикувана Покана за кандидатстване.

Действия в областта на спорта

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2014 г.

Кандидатства се към Изпълнителната агенция по образование, аудио-визия и култура към Брюксел на базата на публикувана Покана за кандидатстване.

Накратко за „Eразъм+“?

В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички досега действали програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави).

Общият бюджет на „Еразъм+“ е в размер на 14.774 млрд. евро, като се очаква от него да се възползват над 4 млн. души. Със средствата ще се насърчава и младежката мобилност, така че младите хора на възраст между 13 и 30 години да получат шанс да учат, практикуват или извършват доброволческа дейност в чужбина.

На студентите, следващи магистратура, програмата ще осигури механизъм за гарантиране на заеми при облекчени условия, вариращи от 12 000 евро (за едногодишна магистърска степен) до 18 000 евро (за две години), за обучение в друга държава от ЕС, който ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

За пръв път програмата ще насърчава и развитието на спорта, като в това направление са заделени 265 млн. евро.

Програмата ще предостави финансиране и на работещите в системите на образованието и обучението на специалисти, работещите с младежи, както и за партньорство между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

Източник: capital.bg