НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Във Враца се проведе регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания»

28.06.2013

Фотография

На 12 юни т. г. в залата на Търговско-промишлената палата в град Враца се проведе регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания».

Форумът се организира от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания по проект „Равни възможности, реализация, развитие” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Във форума взеха участие представители на АСП, ДСП - Враца, ДБТ – Враца, представители на бизнеса, специализирани предприятия, медии.

Целта на Форума бе да се обсъди заетостта като ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост на всички граждани в активна трудова възраст. Подобряването на положението на хората с увреждания по отношение на заетостта би било от полза не само за хората с увреждания, а също така и за работодателите и обществото като цяло.

Форумът започна с представяне на проекта, направено от координатора на проекта Милена Гонева. Във втората част г-жа Е. Тодорова направи преглед на политиките за осигуряване на заетост за хора с увреждания, формите на заетост на хора с увреждания, както и мерките и програмите, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания.

Очакванията и потребностите на работодателите при наемане на хора с увреждания бе темата на презентацията на доц. д-р Божидар Ивков.

По време на Форума бяха споделени различни мнения относно съществуващата практика по осигуряване на заетост за хора с увреждания, какви са проблемите и нуждите на местно ниво в тази област. Беше споделен опит относно тежката бюрократична система и забавянето на възстановяването на средства за субсидирана заетост. Беше отчетена тенденцията на повишаване на броя на хората с увреждания в региона и недостатъчните възможности за осигуряване на заетост с наличните ресурси. Участник във форума, представител на АЕЦ – Козлодуй, сподели добрата практика на фирмата за осигуряне и поддържане на заетост за хора с увреждания.